Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

 

IT Idea for Spiritization


     ผมทำงานเป็นอาจารย์ต่อเนื่องมาสามสิบหกปีแล้ว แม้ในช่วงหลังไม่ได้สังกัดกับสถาบันไหนโดยตรง แต่ก็ยังรับทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันหลายแห่งทั่วประเทศ การเป็นที่ปรึกษานั้นน่าหนักใจตรงที่นิสิตนักศึกษาเวลานี้ทำงานวิจัยไม่ค่อยเป็น คือไม่ทราบขั้นตอนและความคิดพื้นฐานของการทำวิจัยกันเลย ด้วยเหตุนี้เองผมจึงเรียบเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และ การทำวิจัยมาเสนอในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามโดยที่ผมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านไอซีทีและการศึกษามากกว่าอย่างอื่น จึงต้องบอกกล่าวก่อนว่า เนื้อหาที่ผมนำเสนอจะเน้นทางด้านไอซีทีและการศึกษามากกว่าเนื้อหาอื่น

สำหรับเรื่องแรกที่อยากจะขอเสนอให้ลองอ่านดูก็คือกระบวนการทำโครงงานและวิทยานิพนธ์ซึ่ง ผมได้จัดทำขึ้นในรูปของเอกสารหลายมิติ อยากทราบว่าเป็นอย่างไรขอเชิญคลิกดูได้ครับ

 

 

 

Back

Home