คำแนะนำการทำโครงงาน - วิทยานิพนธ์ V0.1

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ , ราชบัณฑิต

     ผมเริ่มศึกษาปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)เมื่อปี 1965 และหลังจากจบแล้วก็ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ที่AIT ต่อเนื่องมายี่สิบกว่าปี แม้ต่อมาผมจะลาออกจากAITแล้ว ก็ยังวนเวียนช่วยสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพบว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกก็คือ การทำโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ เป็นที่น่าเสียดายที่นักศึกษาหลายคนที่ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรมาแล้วกลับไม่สามารถจบการศึกษาได้ เพราะไม่ประสบความสำเร็จในการทำโครงงาน-วิทยานิพนธ์ ด้วยเหตุนี้เองผมจึงเขียนคำแนะนำชุดนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ได้ทราบกระบวนการทำงานและมีความเข้าใจในงานโครงงาน-วิทยานิพนธ์ดีขึ้น อันจะทำให้การทำงานโครงงาน-วิทยานิพนธ์ ประสบความสำเร็จมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องเหนื่อยใจมากเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

     คำแนะนำนี้เขียนเป็นเอกสารหลายมิติ สำหรับใช้อ่านในเว็บ ไม่ได้ทำเป็นรูปแบบหนังสือตามปกติ เพราะต้องการให้นักศึกษาอ่านเฉพาะส่วนที่ตนสนใจเท่านั้น เรื่องใดที่ไม่สนใจก็สามารถข้ามไปได้ การเขียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมทำเป็นเนี้อหาอย่างยาว จึงอาจเกิดปัญหาขลุกขลักในการใช้อยู่บ้าง ซึ่งผมจะนำไปศึกษาหาทางแก้ไขต่อไป

     เนื้อหาในคำแนะนำนี้ เขียนในรูปแบบของ "กระบวนการ" หรือ "Process" เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย กระบวนการที่นำเสนอนี้อธิบายแต่งานที่ต้องทำ (What) เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้อธิบายว่าจะต้องทำอย่างไร (How) ที่จะต้องเน้นคือคำแนะนำนี้ไม่ใช่ตำราสำหรับการวิจัย และไม่ใช่คำแนะนำการใช้สถิติวิจัย เนื้อหาด้านเทคนิคของการทำวิจัยนั้น นักศึกษาจะต้องหาอ่านจากตำราและเว็บอื่น

     เนื้อหาหลักของคำแนะนำนี้ก็คือ กระบวนการซึ่งเป็นแกนของเนื้อหาคำอธิบายของแนวความคิดคนและคำที่เกี่ยวข้องได้จัดทำเป็น Link สำหรับเชื่อมโยงคำอธิบายเหล่านี้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่นักศึกษาบางคนอาจจะต้องการ แต่เชื่อว่าคงทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวทำงานได้อย่างราบรื่น

     คำแนะนำ verion 0.1นี้ เริ่มด้วยการให้ความหมายของงานโครงงาน- วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ตามด้วยกระบวนการที่เป็นแกนของเรื่อง แต่ยังไม่ละเอียดมากนัก ผมจะพยายามปรับให้ดีมากขึ้นในเวอร์ชั่นต่อๆไป

     การจัดทำคำแนะนำ นี้ จะไม่ประสบผลสำเร็จ หากขาดผู้ช่วยพิมพ์ (นางสาวนฤมล เขมกานนท์) ผู้ช่วยจัดทำหน้าเว็บ (นายรุ่งเรือง มากสกุล) และผู้ช่วยดูแลเว็บไซต์ของผมมาแต่แรก (อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์) ขอได้โปรดรับความขอบคุณมา ณ ที่นี้


ครรชิต มาลัยวงศ์
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖