Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive

คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

       

 

Home
IT Idea for Spiritization

คำทักทาย ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

สวัสดีครับ

          ไม่ช้าก็ถึงวันปีใหม่ไทยอีกแล้ว ขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ชาวไทยและชาวโลกทุกคนมีทุกข์น้อยลง และ มีความสุขมากขึ้นตามวิถีกรรมของตนเองเทอญ.

           เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีเรื่องน่าสนใจที่พวกเราจะต้องสนใจต่อไป คือ การจัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา. ผมยอมรับว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดของรัฐธรรมนูญอย่างละเอียด เพราะเห็นว่ามีเนื้อหามากเหลือเกิน. เนื้อหาที่เขียนขึ้นนั้นพยายามให้ทันกับเหตุการณ์และความคิดทางด้านการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา. เมื่อเป็นเช่นนี้ รัฐธรรมนูญก็อาจจะล้าสมัยได้ถ้าแนวคิดด้านใดด้านหนึ่งที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญหยิบมาใช้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป. ยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตราขึ้นใช้ก่อนประเทศอื่นๆ หลายประเทศนั้น รัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตาม พ.ร.บ. นี้อย่างแข็งขันเป็นเวลาสองทศวรรษแล้ว. แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือ ประเทศอื่นๆ ซึ่งประกาศใช้กฎหมายทำนองนี้ทีหลังเรา ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยไม่โปร่งใสในด้านข้อมูลข่าวสารเสียแล้ว. เมื่อเป็นเช่นนี้ รัฐบาลก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ให้ทันต่อยุคสมัยอีก.

          ตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งนั้น รัฐบาลต้องเสนอสภานิติบัญญัติให้แก้ไขกฏหมายจำนวนมากที่ล้าสมัยเพราะนักการเมืองรุ่นก่อนไม่สนใจที่จะปรับปรุงกฎหมายไทยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก. ผลก็คือ แทนที่คณะรัฐบาลชุดนี้จะได้ทำงานที่ก้าวหน้าได้รวดเร็ว ก็ต้องเสียเวลามัวแต่แก้ไขเรื่องที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ไม่สนใจจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมติของชาวโลก. เมื่อพิจารณาตาม Road map แล้ว เราก็คงจะได้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งมาบริหารประเทศในอนาคตอันไม่ไกลนัก. ผมจึงอยากให้พวกเราคอยตรวจสอบว่า พรรคการเมืองใดบ้างที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและทิศทางการเมืองของโลก. หากพรรคการเมืองใดที่ยังคงมองแต่เรื่องแคบๆ, เรื่องอยากกลับมาเป็นใหญ่เพื่อคอร์รัปชั่น, หรือ เพื่ออยากมีอำนาจโดยไม่ได้ต้องการพัฒนาประเทศไทยทุกภาคส่วน ก็จงช่วยกันหยุดยั้งพรรคประเภทนี้ให้ได้.

          พรรคใดเป็นอย่างไร คงต้องดูที่ผู้อยู่เบื้องหลัง และ ต้องดูฉากหลัง, ภูมิหลัง, และประวัติเบื้องหลังของคนเหล่านั้นให้เข้าใจ. พรรคที่มีนโยบายดี และมีคนดี คงจะมีอย่างแน่นอน. ช่วยกันหาและสนับสนุนด้วยก็แล้วกัน.

 

สวัสดี

ครรชิต มาลัยวงศ์

๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Back