Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
โดย
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

หมายเหตุของอาจารย์ครรชิต ผมได้รับเอกสารโครงการนี้ทางอีเมล และเห็นว่าน่าสนใจเนื่องจากผมเป็นที่ปรึกษาให้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยด้วย และ พยายามส่งเสริมการทำงานที่มีมาตรฐานมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจะได้รับการรับรองความสามารถ ให้ลองอ่านและพิจารณารับสมัครเข้าโครงการนี้ เพราะมีแต่ได้รับประโยชน์จริง ๆ ครับ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น การสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จึงมีความสำคัญทั้งในการพัฒนาตัวบุคลากรและระดับของลักษณะงานไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในสายที่ขาดแคลนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ โดยการดำเนินโครงการจะประกอบด้วยการอบรมและสอบประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องให้องค์กรได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวช าญอย่างแท้จริงในแต่ละสาขาวิชา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้กับภาครัฐและเอกชน ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
 2. เพื่อให้หน่วยงานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
 3. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงให้แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โครงการที่สนับสนุน
 1. Certified Information Systems Auditor (CISA)
 2. Certified Information Systems and Security Professional (CISSP)
 3. Certified Software Project Manager (CSPM)
 4. Certified Software Quality Analyst (CSQA)
 5. Certified Software Tester (CSTE)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติตามสายของประกาศนียบัตรในแต่ละประเภท (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ)
 2. ผู้สมัครต้องเขียนโครงการ (Proposal) นำเสนอเหตุผล, วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้รับทุนฯ เป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 3. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ต้องเตรียมหนังสือรับรองว่าทางหน่วยงานอนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับทุนซึ่งออกโดยหน่วยงานที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ และลงนามโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

การเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม -- 12 เมษายน 2549

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกรอบแรก
ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2549

สอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน -- 4 พฤษภาคม 2549

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2549

กำหนดการอบรมและการสอบ
โครงการ วันที่อบรม วันที่สอบ
Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-24 พ.ย. 49 10 ธ.ค. 49
Certified Information Systems and Security Professional (CISSP) 17-21 ก.ค. 49 19 ส.ค. 49
Certified Software Project Manager (CSPM) ภายในมิ.ย. 49 15 ก.ย. 49
Certified Software Quality Analyst (CSQA) 27-28 มิ.ย. 49 15 ก.ย. 49
Certified Software Tester (CSTE) ภายในมิ.ย. 49 15 ก.ย. 49
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและการสอบ (ต่อคน)
โครงการ ค่าอบรม ค่าสอบ
Certified Information Systems Auditor (CISA) 25,000 US$510
Certified Information Systems and Security Professional (CISSP) 30,000 US$599
Certified Software Project Manager (CSPM) 25,000 US$400
Certified Software Quality Analyst (CSQA) 25,000 US$350
Certified Software Tester (CSTE) 25,000 US$350
หมายเหตุ : ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมทั้งค่าสอบทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบของแต่ละโครงการ >> คลิ๊กที่นี่


เอกสารประกอบในการเข้าร่วมโครงการ
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 3. ประวัติของผู้สมัคร (Resume)
 4. พร้อมภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรอง)
 6. ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ ท่านจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  (เซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติ)

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร, Resume และข้อเสนอ (Proposal) ในการเข้าร่วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2 สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ


เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกสมัครได้ท่านละ 1 สายวิชาเท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลา และทำการสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระมัดจำสำหรับอบรมร้อยละ 50 ของค่าอบรมในแต่ละหลักสูตรให้แก่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ โดยจะได้รับคืนหลังจากผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนสอบพร้อมชำระค่าสอบไปยังหน่วยงานที่จัดสอบด้วยตนเอง และสามารถนำหลักฐานการสอบมารับเงินคืนหลังการสอบฯ ได้ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ
 5. การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยถือเป็นเด็ดขาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยงานที่สนใจในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกรายละเอียดลงใน ใบสมัคร และส่งกลับมายังคุณกรรณิการ์ เศรษฐี .ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. เมือง นนทบุรี 11120 หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-583-9992 ต่อ 1420-4 หรือที่ www.swpark.or.th หรือ Email: kannikar@swpark.org


Home | Back