Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

ส่วนที่เป็นคำบรรยายวิชาต่าง ๆ มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

คำตอบ

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมตั้งใจจะทำให้ดีเป็นพิเศษ แต่ขณะนี้ยังทำไม่ได้อย่างใจนึก เพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ผมต้องการให้ส่วนนี้เป็นเสมือนขุมความรู้ทางด้านวิชาการที่ผมสอน ดังนั้นจึงต้องการให้มีทั้งส่วนที่เป็นคำบรรยายของผม บทความของผม การเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรความรู้อื่น ๆ และในส่วนที่เกี่ยวกับการสอนก็ต้องการให้เป็นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ในการอภิปรายโต้ตอบในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพราะว่าการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากการถกเถียง อภิปราย และสนทนากันได้ด้วย ไม่ได้เกิดจากการฟังอาจารย์บรรยายอย่างเดียว นักศึกษาควรมีส่วนคิดและอภิปรายกันเอง และอภิปรายกับอาจารย์ด้วย

 

 

Back