Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

คำถาม วิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับอะไรคะ

คำตอบ

ความหมายของชื่อวิชาสารสนเทศศาสตร์นั้นค่อนข้างจะซับซ้อนและสับสนสักหน่อย เพราะไปพ้องกับวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology เข้าอย่างจัง นอกจากนั้นยังมีวิชาการว่าด้วยเรื่อง Management Information System หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อีกด้วย

ผมขอตอบสั้น ๆ ว่า วิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ หรือ Information Science นั้น เท่าที่เห็นใช้กันก็ยังมีความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่เมื่อลองเปิดดูวารสารวิชาการทางด้านนี้ก็พบว่า ส่วนมากหมายถึงวิชาการที่เดิมเรียกว่า วิชา บรรณารักษ์ศาสตร์ หรือ Library Science นั่นเอง คำว่า บรรณารักษ์ศาสตร์นั้น นักวิชาการหลายท่านเห็นว่าค่อนข้างแคบ เพราะเน้นแต่เพียงการจัดหมวดหมู่หนังสือ วารสาร และ สิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ แต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้เรื่องราวที่เป็นสารสนเทศมีมากมายหลายแบบหลายด้าน สารสนเทศอาจจะอยู่ในเว็บของคนอื่นซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ แต่บรรณารักษ์อาจจะต้องช่วยสืบค้นหาสารสนเทศนั้นออกมาให้บริการ นอกจากนั้นบรรณารักษ์อาจจะต้องจัดเก็บโปรแกรม ฐานข้อมูล เทปวีดิทัศน์ ต้นฉบับเว็บ ฯลฯ เอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของตนด้วย เมื่อลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรทางด้านบรรณารักษ์เสียใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพทางด้านสารสนเทศศาสตร์ยุคใหม่ได้

 

 

Back