Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars

 

Home
IT Idea for Spiritization

Courses - วิชาที่สอน

07017211 การจัดการโครงการ - Project Management 3 Credits (3-0)

     ผมเคยสอนเนื้อหาเรื่องการจัดการโครงการมาหลายครั้งแล้ว ส่วนมากเป็นการบรรยายในสัมมนาที่จัดนานสามวัน หรือจำนวน 18 ชั่วโมง ดังนั้นจึงมีเอกสารประกอบคำบรรยายอยู่พร้อม ที่จะนำมาขยายเป็นเนื้อหา สำหรับหลักสูตรหนึ่งเทอมได้ เมื่อผมได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็น ผู้นำการประเมินวุฒิภาวะความสามารถด้าน การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SW CMM จากสถาบัน Software Engineering Institute นั้น ผมได้ตั้งใจว่าจะนำเนื้อหาของ CMM มาผนวกเข้ากับเนื้อหา เรื่องการจัดการโครงการ เพื่อให้เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับ การจัดการโครงการตามแนวคิด CMM แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถจะทำตามที่ต้องการได้

     สำหรับในการเตรียมเนื้อหาวิชานี้ผมได้นำเอาเนื้อหา CMM มาผนวกไว้ด้วยแล้ว แต่ยังไม่สามารถจะทำได้มากเท่าที่ต้องการ ดังนั้นเอกสารคำบรรยายที่จัดเตรียมไว้ในที่นี้ จึงยังไม่ใช่การจัดการโครงการตามแนว CMM อยู่ดี

     การจัดการโครงการเป็นภารกิจที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ และ บริษัทซอฟต์แวร์ ที่กล่าวเช่นนี้เพราะความล้มเหลวในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหลายนั้น ส่วนมากเป็นเพราะไม่ได้จัดการโครงการให้เหมาะสม หรืออีกนัยหนึ่งเพราะผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่มีความรู้ความสามารถ พอที่จะควบคุมให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

     เมื่อหลายปีมาแล้ว สมาคมคอมพิวเตอร์สิงคโปร์ ได้ริเริ่มจัดสอบวุฒิบัตรความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น วิชาที่จัดสอบก่อนก็คือ วิชาการจัดการโครงการนี่เอง นายกสมาคมฯ อธิบายให้ผมฟังว่าเรื่องนี้สำคัญมาก และในการแต่งตั้งหัวหน้าโครงการใดๆ ต้องแน่ใจก่อนว่าผู้นั้นมีความรู้ความสามารถในการจัดการโครงการจริง

     การสอนครั้งนี้ (กรกฎาคม 2546) ผมจัดเนื้อหาขึ้นใหม่ และยังไม่ได้นำเนื้อหาและคำบรรยายมาลงในเว็บ แต่จะพยายามนำมาลงโดยเร็วที่สุด

 

 

Back