Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

การดำเนินงานให้ได้ CMM ระดับ 2 ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด และเสียค่าใช้จ่ายแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการทำงานอย่างมีระบบของบริษัทหรือหน่วยงาน หากยังไม่เคยทำงานอย่างเป็นระบบมาก่อน ก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเตรียมการ เพราะจะต้องสร้างเอกสาร คู่มือ คำแนะนำ แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรู้จัก CMM และการทำงานแบบ CMM ตามขั้นตอนที่ทางหน่วยงานคิดขึ้น นอกจากนั้นก็ควรจะนำแนวคิด CMM ไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย

ผมคิดว่าระยะเวลาในการดำเนินงานควรเป็นดังนี้

 • เริ่มต้นสนใจและขออนุมัติดำเนินการ 1 เดือน
 • จัดฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจในกลุ่มหัวหน้าโครงการ และ กลุ่มนักซอฟต์แวร์ 1 เดือน
 • เตรียมการจัดทำเอกสารให้ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่ควรจะต้องทราบ เช่นการบริหารโครงการ การตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ การทำ Software configuration management และอื่น ๆ รวมกันประมาณ 3 เดือน
 • เริ่มใช้ CMM ในการดำเนินงานโครงการจนกระทั่งจบ 6 เดือน
 • เตรียมการประเมิน CMM 3 เดือน ในช่วงเดือนสุดท้ายให้จัดฝึกอบรมการเตรียมทีมผู้ประเมิน ดำเนินการโดยผู้เป็นหัวหน้าทีมผู้ประเมิน
 • ประเมิน 1 เดือน

ดังนั้นโดยทั่วไปคิดว่าหน่วยงานหรือบริษัทจะต้องใช้เวลาราวหนึ่งปีขึ้นไป และขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่คิดจะนำมาประเมินด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้าน CMM นั้น ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าเข้ารับการฝึกอบรม Introduction to CMM อย่างเป็นทางการเพราะจะต้องขึ้นทะเบียนกับ SEI จำนวนคนเข้าฝึกอบรมต้องมากพอ เพราะผู้ที่จะทำงานระดับหัวหน้างานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบควรจะได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ CMM นอกจากนั้นคนของหน่วยงานที่จะรับหน้าที่เป็นสมาชิกของทีม ผู้ประเมินก็จำเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้วย ปัจจุบันราคาค่าฝึกอบรมตกประมาณ คนละ 8,000 บาท รวมเอกสารและหนังสือคู่มือ
 • ค่าแรงงานและเวลาในการสร้างแบบฟอร์ม และ เอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการทำงานแบบ CMM
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีการประเมิน CMM แบบ CBA-IPI เนื่องจากสมาชิกที่จะได้รับเลือกเข้าเป็นทีมงานประเมินทั้งหมด จะต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการประเมิน เพื่อให้เข้าใจกระบวฝนการประเมินอย่างแท้จริง ผู้ที่เป็นวิทยากรก็คือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น Lead Assessor ในการประเมิน
 • ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ซึ่งสำหรับบริษัทในประเทศไทย จะต้องจ่ายให้แก่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประกอบด้วยค่าดำเนินการ ค่า Royalty สำหรับจ่ายให้แก่ SEI ค่า Lead Assessor ที่จะมาเป็นผู้นำการประเมิน ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดราคาสำหรับการดำเนินการนี้
 • ค่าแรงงานและค่าเสียเวลาในการดำเนินการ CMM นับตั้งแต่เริ่มต้นคิดจะให้บริษัทมีวุฒิภาวะแบบ CMM จนกระทั่งได้รับการประเมิน เพราะในช่วงดังกล่าวนี้บริษัทหรือหน่วยงาน จำเป็นจะต้องกันคนออกมาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกนัยหนึ่งคือต้องกันคนมาทำเรื่องนี้แบบเต็มเวลา ดังนั้นจะไม่สามารถทำงานอื่น ๆ ได้ในช่วงนี้

ในภาพรวมยังไม่สามารถตอบเป็นตัวเงินได้ชัดเจน แต่เชื่อว่าเป็นเงินหลายแสนบาท

Back