Current Duties
Courses
ICT Ideas
ICT Education
ICT Management
ICT Principles
ICT Standards
ICT Vocabulary
CMM / CMMI
Case Studies
General Articles
Presentations
Book Reviews
Buddhism
Personal Efficiency
Writing Guides
Research Guides
VIP
Q & A
Contacts
Archive
Seminars
คำแนะนำด้านการเรียน
ข้อสอบสนุก

Home
IT Idea for Spiritization

KPA อะไรยากที่สุดในระดับ 2

CMM ระดับสองนั้นมี KPA อยู่หกเรื่องด้วยกัน หัวข้อที่ยากที่สุดในการจัดการให้บรรลุผลก็คือ Software Quality Assurance หรือคือการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

เหตุผลที่ยากก็เพราะงานนี้เป็นของแปลกใหม่สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องนี้มา นอกจากนั้นงานนี้ยังดูเหมือนเป็นการจับผิดการทำงานของผู้อื่น หากทำไปโดยไม่เข้าใจแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ทำงานร่วมกันได้

วัตถุประสงค์หลักของ SQA ก็คือการจัดทำรายงานให้ผู้บริหารเห็นภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ผลผลิตซอฟต์แวร์ว่ามีความก้าวหน้าและสำเร็จลุล่วงมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไรบ้าง SQA ทำหน้าที่เป็นเสมือนหูตาอีกทางหนึ่งของผู้บริหาร เพราะโดยปกติผู้บริหารก็จะได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม SQA ก็มีประโยชน์ต่อหัวหน้าโครงการด้วย เพราะ SQA ยังช่วยรายงานให้หัวหน้าโครงการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในโครงการด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม SQA ไม่ได้มาแทนที่งานติดตามโครงการที่หัวหน้าโครงการจะต้องทำ

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ประกอบด้วยการที่มีเจ้าหน้าที่ SQA อย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่ทบทวนตรวจสอบกระบวนการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการและของบริษัทนั้นหรือไม่ สำหรับงานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อาจจะต้องมีผู้ทำหน้าที่นี้หลายคน

เจ้าหน้าที่ SQA จะต้องเข้ามาร่วมในกระบวนการซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้น คือเมื่อเริ่มได้โครงการมาทำแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ SQA ก็จะต้องเริ่มเข้าไปคุยกับลูกค้าพร้อมกับทางฝ่ายโครงการ ต้องจัดเตรียมแผนงานตรวจสอบ และเมื่อแต่ละกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว SQA ก็จะต้องตรวจสอบกิจกรรมนั้น แล้วจัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหารระดับสูง

 

 

 

 

 

Back